Innan du tar simvastatin

Det är viktigt att du är medveten om ett par saker innan du tar simvastatin. När du läser den här texten så får du information om när du ska vara extra uppmärksam. Du får information om när du ska vara extra försiktig för att slippa farliga biverkningar.

När du får denna kunskap så känner du dig tryggare med att ta dina tabletter med simvastatin. Du blir förvissad om att det är OK för just dig att äta simvastatin. Du undviker att utsätta dig för onödiga risker. Du undviker att utsätta dig för att drabbas av onödiga biverkningar.

I dessa 6 fall ska du låta bli att äta tabletter med simvastatin

Simvastatin kan skada dig allvarligt. I vissa speciella fall ska du inte äta tabletter med simvastatin. Det är viktigt att du är medveten om dessa fall. Du ska alltid tala om för din läkare om du känner igen dig i någon av nedanstående situationer. Normaltsätt så ska alltid din läkare fråga dig om detta innan han eller hon skriver ut simvastatin till dig.

Du ska inte använda simvastatin:

 • När du är allergisk mot den aktiva substansen simvastatin
 • När du är allergisk mot något av de hjälpämnen som finns i simvastatin tabletterna
 • När du har en leversjukdom av aktivtyp
 • När du har förhöjda nivåer av transaminaser (speciella leverenzymer)
 • När du är gravid
 • När du ammar

Tar du redan något av dessa läkemedel ska du inte använda simvastatin

Kombinerar du vissa andra läkemedel med simvastatin kan det leda till att du drabbas av onödiga biverkningar. Vissa övergående andra direkt farliga för din hälsa. Du ska alltid tala om för din läkare eller din kontakt på apoteket om du tar något av läkemedlen nedan. Samtliga dessa läkemedel hämmar P 450-enzymet 3A4.

 • Itrakonazol eller ketokonazol (används vid svampinfektion)
 • HIV-proteashämmare (HIV-infektion läkemedel)
 • Erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (olika typer av antibiotika)
 • Nefazodon (ett antidepressivt läkemedel)

Tar du vissa andra läkemedel ska du alltid tala om det för din läkare.

Var extra försiktig om du är i någon av dessa 7 situationer

I dessa fall är det viktigit att du är extra uppmärksam på hur din kropp reagerar när du börjar med simvastatin. Du ska också alltid tala om för din läkare att du känner igen dig i någon av dessa fall.

 • Om du känner av olika typer av muskelrelaterade problem, till exempel att du känner dig svagare, får värk eller kramp i dina muskler (muskelvärk den vanligaste biverkningen)
 • Om du är 70 år eller äldre
 • Om du har en nedsatt njurfunktion
 • Om du har en nedsatt (och obehandlad) sköldkörtelfunktion
 • Om du har någon muskelsjukdom i din släkt
 • Om du regelbundet dricker mycket alkohol
 • Om du har haft någon form av leversjukdom

Du ska också vara medveten om att simvastatin negativt kan påverka utgången av en operation. Ska du operaras ska du innan operationen helst sluta att äta dina tabletter med simvastatin. Det bör du göra minst ett par dagar innan din operation.

Har du en nedsatt lungfunktion ska du också informera din läkare då din dos kan behöva justeras. I vissa fall när du har problem med dina lungor kanske du inte ska ta simvastatin. Berätta alltid för din läkare om så är fallet för dig. Han eller hon kan avgöra hur du ska göra för att vara säker.

Bra för dig att veta om du är gravid eller ammar

Hur du gör om du blir gravid. Du ska inte använda simvastatin när du är gravid. Skulle du bli gravid samtidigt som du äter tabletter med simvastatin ska du genast sluta med dina tabletter. Forskare har inte kunnat visa att läkemedlet säkert för dig och ditt foster.

Hur du ska göra med amning. När du tar simvastatin kan eventuellt läkemedlet gå över till din bröstmjölk. Ditt barn kan på så vis få i sig ditt läkemedel. Får ditt barn i sig simvastatin så riskerar ditt barn att få allvarliga biverkningar. Därför ska du aldrig använda simvastatin samtidigt som du ammar ditt spädbarn. Är det av olika skäl ändå nödvändigt att du behandlas med simvastatin ska du inte amma ditt barn. Du ska i så fall upphöra helt med amning och ge modersmjölksersättning.